โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2498  
เดิมชื่อว่า โรงเรียนหัวดง สถานที่อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน
หมู่ที่ 1  ตำบลหัวดง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม. 1 – 3  
ในปี  พ.ศ. 2503  ได้เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียน     จากชั้นมัธยมศึกษาเป็นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป. 5 – 7 ) 
และในวันที่ 17  พฤษภาคม 2517  ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.ศ. 1 )
พร้อมงดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 แล้วเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่ ชื่อ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์  
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  โดยในวันที่ 15  กันยายน 2523  ได้ย้ายสถานศึกษามาตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน 
หมู่ที่  1  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร บนเนื้อที่  76  ไร่  200 ตารางวา และวันที่ 16 พฤษภาคม  2525 
สถานศึกษาได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้น มาจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งได้จัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงชั้นที่ 2 และ 3