โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมาย
ช่วยกันส่งเสริมเยาวชนของชาติให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต