โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
คุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ปรัชญา
นิมิตตัง  สาธุรูปานัง กัตัญญู กตเวทิตา
หมายถึง ความเป็นผู้รู้คุณและตอบแทนเป็นเครื่องหมายของคนดี