โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมึพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปรับปรุงผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างโอกาศความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษระของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพี่งพาตนเองและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในทุุกมิติ
6. สถานศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ กำกับติดตามประเมินผลและรายงานอย่างเป็นระบบ