โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 48  คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 78  คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 78  คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 52 คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 36  คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 41  คน
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 333 คน
 ***ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 52  คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 43  คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 74  คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 59 คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 42  คน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 36  คน
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน
 ***ข้อมูล ณ วันที่ 10  ก.ย. 63