โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
อ่านคิดวิเคราะ์ คุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.25 KB 93664
บันทึกผลคะแนนรวมรายสาระ คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค คะแนนรวม และผลการประเมิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.39 KB 93666
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186 KB 93679
ปก ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 93665