โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.02 KB
Adobe Acrobat Document การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.49 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 445.88 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.08 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.72 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าดวยการรายงานเกี่ยวกับการดำเินการทางวินัยและการออกจาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.4 KB
Adobe Acrobat Document กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.45 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว๑๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 653.66 KB
Adobe Acrobat Document การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.06 KB
Adobe Acrobat Document คุ๋มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 502.78 KB
Adobe Acrobat Document คุ่มือการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว 2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือระบบ NISPA Manual 62   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.71 MB
Adobe Acrobat Document แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.39 MB
Adobe Acrobat Document แบบคัดกรองและส่งตัวผู้ใช้ยาเสพติด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.4 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.9 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
Adobe Acrobat Document ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.3 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติวินัยการการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.64 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบการบริหารงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.39 MB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.08 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.28 KB
Adobe Acrobat Document กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB