โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document รายงาน การกำกับ ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.73 KB