โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถตู้ นข-๑๖๒๗ พิจิตร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.64 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถกระบะ บน-๖๒๒๘ พิจิตร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.75 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร งานบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.38 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิชาการ งานบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.07 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน้าต่างห้องพยาบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.92 KB
Adobe Acrobat Document 06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถทัศนศึกษาของนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.64 KB
Adobe Acrobat Document 07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงและย้ายกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารฝึกงาน บ้านพักครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.08 KB
Adobe Acrobat Document 08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.67 KB
Adobe Acrobat Document 09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร(มินิบัส) เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.93 KB
Adobe Acrobat Document 10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมเพ้นท์ลายกระเป๋าผ้าดิบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.19 KB
Adobe Acrobat Document 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.61 KB
Adobe Acrobat Document 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.37 KB
Adobe Acrobat Document 13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.29 KB
Adobe Acrobat Document 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืองบโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.62 KB
Adobe Acrobat Document 15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.19 KB
Adobe Acrobat Document 16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการมาตรการป้องกัน COVID โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.75 KB
Adobe Acrobat Document 17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานอาคาร สถานที่และงานอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.67 KB
Adobe Acrobat Document 18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของสถานการณ์โควิด ๑๙ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.75 KB
Adobe Acrobat Document 19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของสถานการณ์โควิด ๑๙   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.87 KB
Adobe Acrobat Document 21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.98 KB
Adobe Acrobat Document 20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานสารบรรณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.41 KB
Adobe Acrobat Document 22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์พลศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.16 KB
Adobe Acrobat Document 23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.86 KB
Adobe Acrobat Document 24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.27 KB
Adobe Acrobat Document 25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือห้องประจำห้องสมุดโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมถ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.65 KB
Adobe Acrobat Document 26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.64 KB