โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
1.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564)
1.2 ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
1.3 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.4 ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.5 ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว
1.6 ร่วมดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังความสามารถ