โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
คณะผู้บริหาร

นายสำราญ เขม้นกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818879889
อีเมล์ : samrarnkamenkit@gmail.com

นางณัฐกานต์ ขมินกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัชรา สุภอมรพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธนินท์ธร นิ่มทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสมใจ เรืองอ่อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1