โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุรีย์พร ลาภพูนผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางจิดาภา พุ่มเพ็ชรษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสมใจ เรืองอ่อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2