โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนินท์ธร นิ่มทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

เฉลิมพร เพชรนิล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณพุฒ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1