โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

่นางสาวจรรยา ทองชุบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายแฉล้ม มิ่งมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางปราวีณา ใจจำนงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3