โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีทวิการต์ กาฬพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2