โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
82 หมู่ที่ 1 ถ.พิจิตร - ตะพานหิน  ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
เบอร์โทรศัพท์ 056697251
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรา สุภอมรพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววาสนา เอี่ยมปฐม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนันทยา ถาวรศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายปรีชา บุญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1